Regulatorskao telo – FINRA

Globalno finansijsko tržište je regulisano od strane nekoliko vodećih regulatorskih tela u svetu među kojima je FINRA u fokusu zaslugom svog uticaja. Za Forex trejdere je značajno da imaju pojam o delovanju regulatorskih tela i da znaju na koji način mogu proveriti poslovanje svog izabranog brokera. Osim toga, treba naglasiti da svaki ozbiljan broker transparentno naglašava svoju registraciju (licenca i dr.) sa naznakom regulatroskog tela pod čijim okriljem pruža usluge klijentima i obavlja svoje poslovanje. FINRA je regulatorsko telo za finansijsku industriju, deluje kao nezavisna organizacija sa sedištem u SAD-u. Jedno je od najvećih finasijskih regulatorskih tela, kontroliše poslovanje oko 5000 brokerskih kuća kojima je prethodno odobrila rad. Osnovni zadatak FINRA-e je sprovođenje propisa u cilju zaštite investitora i osiguravanje funkcionisanja tržišta bez protivzakonskih radnji. Taj uticaj se odnosi, kako na sam tok tržišnih transakcija tako i na poslove marketinga, marže i drugih vitalnih postupanja od strane brokera i drugih učesnika tržišta. Istorijski gledano, FINRA je osnovana 2007. godine kao rezultat spajanja Nacionalnog udruženja trgovaca i regulatorskog odbora berze u NewYork-u. Glavni razlog osnivanja FINRA-e koja se u početku identifikovala kao regulatorsko telo za vrednosne papire (SIRA) je smanjenje troškova i izbegavanje preklapanja propisa u cilju efikasnije zaštite trgovaca investitora, brokera i dr. U tom smislu, uloga FINRA-e obuhvala radne procese registracije i setrifikaciju članova, arbitražu i zaštitu ulagača, osiguravanje pravedne i transparentne prakse uz sprovođenje pravila oglašavanja i izveštavanja o trgovini kao i istraživanje o pitanjima koja uključuju kripto valute. FINRA ima pravo da obnovi i diskvalifikuje licence za rad na način praćenja istrorije podataka i zahteve revizije poslovanja po potrebi. Ono što je možda najznačajnije za Forex trejdere svakako su ključna pravila i propisi FINRA-e u vezi sa poslovanjem Market maker-ima. Kljična pravila podrazumevaju sledeće:

– Pravilo održivosti – (brokeri imaju obavezu da obavljaju transakcije vrednosnih papira na način koji odgovara samo određenom pojedincu i usklađen sa odgovarajućim revizijama;
– Pravilo o najboljem izvršenju – (fokus je na zaštiti investitora uz zahtev da transakcije brokerskih poslova budu takve da u najvećoj meri pomažu potrošaču;
– Pravilo plaćanja naknade članstva – (cilj pravila je upravljanje praksom članova FINRA koji učestvuju u aktivnostima za nadoknadu sredstava od institucija koje primaju sredstva od vlade tj. u odnosu na investicione savetnike i sl.
– Kontrola vanposlovnih interesa – (cilj pravila je očuvanje istorije transakcija vrednosnih papira da bi se izbegao sukob interesa i sl.

Uvidom u navedena pravila poslovanja kao i ukupnih aktivnosti FINRA-e jasno se zaključuje da su u pitanju stroge regulative koje ovo telo sprovodi što dalje predstavlja garant poslovanja po zakonskim normama svih njegovih članova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *